Priorytety

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

NA ROK
2017/18

1. Wdrażanie nowej podstawy  programowej
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej
3. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola
4. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w przedszkolu