Opłaty Przedszkola

1. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU w roku szkolnym 2020/21

OPŁATA STAŁA (czesne) – 270 zł. 
(w tym zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, dopłaty do teatrzyków, wycieczek, nagrody i drobne prezenty, dopłaty do paczek i inne)
CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE – 9,00 zł. 

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu.

Opłata za wychowanie przedszkolne ulega zmniejszeniu o 50% w przypadku:

  1. całomiesięcznej nieobecności dziecka
  2. gdy dziecko przebywa w przedszkolu nie więcej niż 3 dni w miesiącu
  3. drugiego lub kolejnego dziecka z tej samej rodziny.
  4. W przypadku skorzystania z ulgi, o której mowa w pkt. 3 – ulgi, o których mowa w pkt. 1 i 2  – nie przysługują

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca w kancelarii Placówki bądź na konto bankowe 26830000090008723230000020

Potwierdzeniem wpłaty jest faktura.