Opłaty Żłobka

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU w roku szkolnym 2020/21

OPŁATA STAŁA (czesne) – 540 zł

W ramach opłaty stałej zapewniamy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, wychowawcze i edukacyjne. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia dostosowane do wieku i możliwości dzieci (szczegóły na naszej stronie w zakładce OFERTA).

Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia rodziców z obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE – 8,00 zł (opłata zmienna)

Za czas nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom przysługuje zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie.

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca w kancelarii Placówki bądź na konto bankowe 26830000090008723230000020

Potwierdzeniem wpłaty jest rachunek.

Zgodnie z umową nr PS.3032.1.8.2018 z dnia 2 stycznia 2019 r. wysokość dotacji celowej przekazywanej przez Urząd Miasta w Kwidzynie, w roku 2019 wynosi 350,00 zł.