Regulamin Przedszkola

Regulamin Przedszkola opracowany na podstawie Statutu Przedszkola,
zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.09.2011 r.

Przedszkole jest instytucją opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną
dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego

1. Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 82-90 ( Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ),
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
3) Konwencja Praw Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527)
4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1704),
5) Wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miejski w Kwidzynie
6) Porozumienia z Gminą Miejską Kwidzyn w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem przedszkola
7) Umowy dzierżawy budynku Przedszkola
8) Statutu Przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6,30 do 16,30.
2. Dzieci przyprowadzać należy do godziny 8.00 a odbierać można od godziny 14,00 do 16,30.
3.  Dzieci należy przyprowadzać do sali przedszkolnej. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali.
4. Dzienny czas pracy Przedszkola, oraz przerw ustala Dyrektor, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie, tj. od 7.00 do 12.00.
5. Dyrektor ustala ramowy rozkład dnia Przedszkola, a szczegółowe plany dnia ustalają nauczyciele poszczególnych grup wiekowych.
6.  Do Przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe.
7. Dzieci z objawami choroby np. zakatarzone, kaszlące, gorączkujące nie mogą uczęszczać do Przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do Przedszkola, tym samym zapewniając reszcie dzieci bezpieczeństwo (zażądać w razie potrzeby  zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, iż dziecko nie zaraża innych a katar bądź kaszel  jest wynikiem alergii).
8. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nie podaje się dzieciom żadnych  leków.
9. W okresie obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, zwiększona zachorowalność itp.) Przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
10. Grupy mogą być łączone przy liczbie dzieci poniżej 13 w każdej z nich, z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem.
11. Grupę przedszkolną prowadzi jeden nauczyciel z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi i zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku oraz w trakcie zajęć poza jego terenem.
12. Na terenie Przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rodzice i pracownicy obsługi.
13. Informacji dotyczących dzieci udziela rodzicom personel pedagogiczny (nauczyciel, opiekun).
14. Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresu i telefonów.
15.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy (biżuteria, zabawki, itp.) przynoszone przez dzieci do Przedszkola.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

DOBRO DZIECI JEST NASZĄ WSPÓLNĄ TROSKĄ
I TO IM MUSIMY ZAPEWNIĆ DOBRE, SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO.