Opłaty Żłobka

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU W ROKU SZKOLNYM 2018/19

OPŁATA STAŁA (czesne) – 520 zł ( – dopłata z programu Maluch + w wysokości 150 zł.) 

W ramach opłaty stałej zapewniamy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, wychowawcze i edukacyjne. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia dostosowane do wieku i możliwości dzieci (szczegóły na naszej stronie w zakładce OFERTA).

Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia rodziców z obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE – 7,50 zł (opłata zmienna)

Za czas nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom przysługuje zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie.

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca w kancelarii Placówki bądź na konto bankowe 26830000090008723230000020

Potwierdzeniem wpłaty jest rachunek.