Mali Artyści

PROGRAM AUTORSKI EDUKACJI TEATRALNEJ W PRZEDSZKOLU

Pantomima pozwala na widzeniu szerzej swojego otoczenia, pracy nad ciałem, udoskonala technikę mimiczną, ćwiczy nad wykorzystaniem pełnych zasobów mimiki twarzy, uczy reakcji na pewne bodźce i sytuacje zewnętrzne. Daje poczucie swoistej lekkości poruszania się.

W ramach prowadzonych zajęć prezentowana jest technika pantomimy, sposób ogrywania przestrzeni, praca mimiką twarzy, tworzenie etiud (krótkich scenek dramatycznych i komediowych), a także zabawy sprawnościowe. Zadaniem warsztatów jest poznanie przez dzieci powstania sztuki bez słów, twórczych działań polegających na powiększaniu wyobraźni poprzez ruch, gest, mimikę, akceptację swojego ciała i własnych możliwości. Pokazanie sztuki pantomimicznej jako tej, która uwrażliwia na wszelkie bodźce i pozwala na głębsze ich przeżywanie.
Celem spotkań jest wzbudzenie u dzieci chęci twórczej pracy w kręgu sztuki pantomimicznej. Rozbudzanie w dzieciach wrażliwości na piękno, które zaczerpnięte zostaje ze sztuki. Pantomima pozwala wyzwolić dzieci z kompleksów swojej postury, a także swoistego zamknięcia się przed światem zewnętrznym. Ponadto ma uzdrowić sprawność ciała i dać możliwość prawidłowej pracy nad nim

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program „Mali Artyści” to cykl zajęć dotyczących tworzenia widowiska teatralnego. Celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w 06-mali-artysciteatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych.

CELE EDUKACJI TEATRALNEJ

– Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
– Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego.
– Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć.
– Nabywanie  doświadczeń  zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny.
– Wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw w zakresie rozwoju dziecka.
– Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej.
– Wyrabianie potrzeb społecznych.
– Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim.
– Bogacenie  czynnego   słownictwa   dzieci   i   uściślenie   pojęć związanych z działalnością teatralną.
– Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW
Formy:
– zabawy naśladowcze,
– zabawy tematyczne,
– zabawy z elementami dramy i pantomimy,

Metody słowne:
– swobodna rozmowa,
– dialog,
– opis,
– pogadanka,
– słuchanie czytanych baśni, legend, bajek, opowiadanie treści utworów.

Metody aktywizujące:
drama, pantomima,
– gry i zabawy integracyjne, aktywność ruchowa