Dla dzieci 5-6 letnich

6:30-7:30

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne). Zabawy integrujące grupę. Kontakty indywidualne – rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci

7:30-8:00

 

Zabawy kierowane przez nauczyciela i z udziałem nauczyciela, zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologia, zabawy ze śpiewem, planowanie dnia

8:00-8:15

 

Poranne ćwiczenia gimnastyczne

8:15-9:00

 

Czynności porządkowo – gospodarcze, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:00-10:00

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu

10:00-10:10

 

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, II śniadanie

10:10-11:20

 

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (przy niesprzyjającej aurze – gry i zabawy ruchowe w salach)

11:20-12:00

 

Czynności porządkowe, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, obiad-zupa, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, odpoczynek-relaks

12:00-13:00

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu. Kwadrans z bajką – rozwijanie zainteresowań czytelniczych

13:00-14:00

 

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne przy niewielkim udziale nauczyciela

14:00-14:30

 

Czynności porządkowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne, obiad-II danie

14:30-15:30 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

15:30-16:30

 

Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Zabawy w grupach łączonych z inicjatywy nauczyciela, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci

  PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST OD GODZINY 7:00 DO 12:00